Період публікації:

від

до

Категорія:

Положення про департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

 

min
max

 

Положення

про департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації від 17 лютого 2017 року № 97/0/5-17

  1.  Загальні положення:

1.1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації (надалі – Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.2. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Міністерству освіти і науки України (надалі – МОН), а з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів – Державній інспекції навчальних закладів України.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

1.4. У межах своїх повноважень Департамент організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, інтелектуальної власності, здійснює контроль за їх реалізацією.

  • 2. Завдання Департаменту:

2.1. Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності на території області.

2.2. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

2.2.1. Бере участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;

2.2.2. Забезпечує розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

2.2.3. Визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

2.2.4. Створює в межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;

2.2.5. Створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

2.2.6. Забезпечує розвиток освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей Львівської області;

2.2.7. Здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

2.2.8. Бере участь у реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти на території області;

2.2.9. Забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формує програми розвитку позашкільної освіти, спрямовані на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснює навчально-методичне керівництво із зазначених питань;

2.2.10. Сприяє інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

2.2.11. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

2.2.12. Здійснює керівництво і контроль за діяльністю органів управління освітою районів і міст обласного значення області;

2.2.13. Аналізує стан освіти дітей, молоді, розробляє регіональні програми їх розвитку;

2.2.14. Сприяє розвитку мережі навчальних закладів в області, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

2.2.15. Вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

2.2.16. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

2.2.17. Впроваджує в практику рекомендовані МОН нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

2.2.18. Вносить на розгляд МОН пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;

2.2.19. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;

2.2.20. Організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів і вихованців загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;

2.2.21. Залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

2.2.22. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

2.2.23. Співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ і служби у справах дітей облдержадміністрації щодо запобігання дитячої бездоглядності та попередження правопорушень серед неповнолітніх;

2.2.24. Організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

2.2.25. Розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного і наукового процесу;

2.2.26. Здійснює контроль за використанням капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів та наукових установ;

2.2.27. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції Департаменту, і вносить їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та МОН;

2.2.28. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і школярів, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

2.2.29. Здійснює разом з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

2.2.30. Забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері;

2.2.31. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, науки, молоді, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

2.2.32. Порушує у встановленому порядку клопотання про призначення стипендій Президента України, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

2.2.33. Координує діяльність вищих навчальних закладів та наукових установ;

2.2.34. Управляє навчальними закладами, що є обласною комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

2.2.35. Забезпечує моніторинг у сфері професійно-технічної освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та трансферу технологій в регіоні, захисту інтелектуальної власності;

2.2.36. Бере участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій;

2.2.37. Здійснює контроль за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

2.2.38. Бере участь у формуванні регіональної наукової та науково-технічної політики, впроваджує інноваційні заходи, здійснює трансфер технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальної одиниці;

2.2.39. Сприяє функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації в регіоні, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складових, що відповідають потребам області;

2.2.40. Координує роботу місцевих органів освіти і науки, Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, бібліотечних фондів закладів та установ освіти, аудиту установ освіти, централізованих бухгалтерій, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, інших структурних підрозділів;

2.2.41. Бере участь у прогнозуванні потреб регіону у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти і науки, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формує регіональне замовлення на їх підготовку, координує роботу між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями з укладення договорів про підготовку робітничих кадрів;

2.2.42. Організовує та контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих МОН повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, здійснює керівництво в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

2.2.43. Вносить МОН пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

2.2.44. Організовує роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розміщених в області, їх державного інспектування за планами (графіками), погодженими із Державною інспекцією навчальних закладів України;

2.2.45. Проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, веде облік і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції;

2.2.46. Співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, готує у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення їх на посади та звільнення з посад;

2.2.47. Бере участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації, що підпорядковані МОН і перебувають у державній власності, подає відповідні матеріали;

2.2.48. Аналізує стан виконання керівниками професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що підпорядковані МОН, умови контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;

2.2.49. Сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створює належні умови для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб регіону, вживає заходів для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства;

2.2.50. Сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій – науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо;

2.2.51. Бере участь за дорученням МОН у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм, а також у науково-технічній експертизі технологій та їх складових частин з метою включення до державного реєстру технологій;

2.2.52. Бере участь у визначенні доцільності виконання і фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм, а також регіональних та місцевих програм технологічного переоснащення підприємств і трансферу технологій відповідно до потреб регіону;

2.2.53. Вживає у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов учнів ПТНЗ, студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;

2.2.54. Подає пропозиції щодо налагодження міжнародного наукового і технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств регіону;

2.2.55. Координує роботу вищих навчальних закладів та наукових установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки в області;

2.2.56. Розглядає питання та вносить МОН в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;

2.2.57. Готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки;

2.2.58. Готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм щодо поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечує їх виконання;

2.2.59. Розробляє і подає на розгляд обласної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснює заходи, спрямовані на поліпшення становища освіти, науки;

2.2.60. Вивчає потребу у фахівцях для забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти  області, призначає, за поданням керівників загальноосвітніх навчальних закладів обласного підпорядкування, педагогічних працівників,  проводить підвищення їх кваліфікації;

2.2.61. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

2.2.62. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в Департаменті;

2.2.63. Вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

2.2.64. Забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

2.2.65. Розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації;

2.2.66. Бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

2.2.67. Бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Львівської обласної ради;

2.2.68. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

2.2.69. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

2.2.70. Готує (приймає участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

2.2.71. Розглядає звернення громадян у встановленому законодавством порядку;

2.2.72. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

2.2.73. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

2.2.74. Інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;

2.2.75. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

2.2.76. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

2.2.77. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

2.2.78. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

2.2.79. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

2.2.80. Проводить спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

2.2.81. Забезпечує захист персональних даних;

2.2.82. Здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження.

  • 3. Права Департаменту:

3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3.3. Укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжними країнами, міжнародними організаціями, фондами тощо;

3.4. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі; вносити до МОН, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

3.5. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

3.6. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

3.7. За дорученням голови обласної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу регіону;

3.8. Створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з МОН впроваджувати їх у практику;

3.9. Представляти в установленому порядку інтереси Департаменту в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

  • 4. Взаємодія з іншими органами влади:

4.1.Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

  • 5. Організаційно-розпорядча діяльність:

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

5.2. Обов’язки директора Департаменту:

5.2.1. Здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

5.2.2. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Департамент, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці та статути підпорядкованих закладів та установ;

5.2.3. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

5.2.4. Планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5.2.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

5.2.6. Звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на Департамент завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;

5.2.7. Може входити до складу Колегії обласної державної адміністрації, МОН;

5.2.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

5.2.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

5.2.10. Представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

5.2.11.  Спрямовує і координує діяльність підзвітних і підконтрольних місцевих органів управління освіти, установ та закладів;

5.2.12.  Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області;

5.2.13.  Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

5.2.14. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

5.2.15. Здійснює добір кадрів;

5.2.16. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

5.2.17.  Подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту з числа обслуговуючого персоналу, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

5.2.18. За результатами конкурсу призначає та звільняє з посади керівників навчальних закладів та установ, що входять до сфери управління Департаменту, укладає з ними контракти;

5.2.19. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників структурних підрозділів, педагогічних працівників навчальних закладів та установ, що входять до сфери управління Департаменту;

5.2.20. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників органів управління освіти районних державних адміністрацій;

5.2.21.  Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

5.2.22. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження в Департаменті інформації з обмеженим доступом;

5.2.23. Здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Департаменту;

5.2.24. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством;

5.2.25. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади;

5.3. Директор Департаменту може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту. На період відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник.

  • 6. Колегія Департаменту

6.1. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, утворюється колегія у складі директора (голова колегії), заступників директора, інших відповідальних працівників Департаменту, керівників місцевих органів управління освіти, Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів.

6.2. До складу колегії можуть входити: керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, а також науковці, представники рад фізкультурно-спортивних товариств, профспілкових та громадських організацій, професійних товариств, висококваліфіковані спеціалісти.

6.3. Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

6.4. Рішення колегії затверджуються наказами директора Департаменту.

  • 7. Структура Департаменту

7.1. Відповідно до потреб забезпечення належного функціонування Департаменту, підпорядкованих  та/або підконтрольних закладів та установ освіти і науки при Департаменті діють такі структурні підрозділи: управління, відділи, центри, централізовані бухгалтерії. Можуть утворюватися підрозділи (сектори, групи, творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, в тому числі і ті, які функціонують на госпрозрахунковій основі).

7.2. Для розгляду рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Департаменті можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії. Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням директора департаменту.

  • 8. Порядок реорганізації і ліквідації Департаменту

8.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Департаменту здійснюється за рішенням голови облдержадміністрації, а у випадках, передбачених законом, – за  рішенням суду у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.2. При реорганізації та ліквідації Департаменту державним службовцям та  працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до Закону України «Про державну службу» та Кодексу законів про працю України.

8.3. Для проведення ліквідації Департаменту розпорядженням голови облдержадміністрації створюється комісія з припинення діяльності, яка складає ліквідаційний баланс.

8.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Департаменту може бути покладено на орган управління Департаменту.

8.5. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Департаменту. Комісія виступає в суді від імені Департаменту.

8.6. Департамент  вважається реорганізованим чи ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України.

8.7. У разі припинення юридичної особи Департаменту у результаті його ліквідації чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача усіх його активів відбувається у межах установ, неприбуткових організацій або на баланс облдержадміністрації.

  • 9. Прикінцеві положення

9.1. Департамент є юридичною особою публічного права, права та обов’язки якої набуває з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, бланки і штампи з реквізитами та інші атрибути юридичної особи. Департамент діє на підставі Положення, затвердженого головою облдержадміністрації.

9.2. Повна назва Департаменту – департамент  освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

9.3. Юридична адреса Департаменту: 79008, м. Львів, вул. Просвіти, 4а.

Тел./факс: (032) 261-63-54.

9.4. Департамент є бюджетною неприбутковою установою та не є платником податку на прибуток підприємств. Доходи (прибутки) Департаменту або їх частини не підлягають розподілу серед його членів (засновників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску). Доходи (прибутки) Департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

9.5. Фінансування діяльності Департаменту здійснюється з державного бюджету і використовується виключно на його утримання відповідно до бюджетного законодавства. Фінансування з обласного бюджету спрямовується для реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

9.6. Граничну чисельність та фонд оплати працівників Департаменту визначає голова облдержадміністрації. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

Немає коментарів

Актуально
Спеціальні новини

 

Дітям учасників АТО організували екскурсію аеропортом «Львів» (фото)

Днями дітям учасників АТО зі Львівщини у межах соціального мегапроекту «Мій тато захищає Україну» організували цікаву та пізнавальну екскурсію Міжнародним аеропортом «Львів». Про це інформують організатори заходу. Під...

 

 

Ціль Координаційного медіа-центру ЛОДА з питань мобілізації та АТО це висвітлення подій АТО та мобілізації у Львівській області

 


Ми у Facebook
Ми у Facebook