Період публікації:

від

до

Категорія:

«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 11 лютого 2019 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури 11-17 лют.  2019 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у загальноосвітній школі»

Математика

Босак Наталя Коло.  Круг. Пропорція [Текст]: віхи історії України. Завдання з математики. 6-й клас / Н. Босак, В. Романюк // Математика. - 2018. - № 24. - С. 14-16.

         Автори статті пропонують матеріали для уроку математики для учнів 6 класів, які дадуть можливість застосувати на практиці знання про площу круга, довжину кола, основну властивість пропорції. Розглядаючи на уроці важливі історичні події та знакові постаті в історії України, вчитель реалізує завдання наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність». На уроці учні розв’язують вправи, пишуть математичний диктант, слухають розповідь про автора слів Гімну України Павла Чубинського.

Коломієць Людмила У музейній кімнаті [Текст]: матеріали до уроків математики у 5-9-х класах / Л. Коломієць // Математика. - 2018. - № 24. - С. 17-20.

У статті подано коротку характеристику наскрізної лінії «Здоров’я і безпека» в курсі математики основної школи. Ця наскрізна лінія реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів, відсотковими обчисленнями і графіками, що стосуються чинного ризику). Також зібрано задачі з реальними даними відповідно до програмових тем основної школи, задачі, в яких йдеться про про відповідальність кожного з нас за своє здоров’я та здоров’я інших людей. З особливим відчуттям ці задачі розв’язують учні в музейній кімнаті Іллі Ілліча Мечнікова, де останньою його науковою мрією було продовжити життя людини до 100 років. .

Щур Яніна Скарбниця знань [Текст]: картки для корекції знань учнів 5-8-х класів / Я. Щур // Математика. - 2018. - № 24. - Вкладка № 12. - С. 1-21.

У статті дібрані завдання за класами від 4-го по 8-й так, щоб вони охоплювали усі навчальні теми за рівнями: початковий, середній, достатній і високий, щоб врахувати можливості учнів різного рівня засвоєння матеріалу. У зв’язку з цим» Скарбницю знань» можна використовувати наприкінці кожного з вказаних класів під час повторення вивченого за рік матеріалу, а також і на початку навчального року в 6-х, 7-х. 8-х і 9-х класах. Крім того, можна використовувати будь-якої миті під час уроків як додаткові завдання. Доцільною вони виявуться на уроках-змаганнях для груп, а також для роботи  в парах, уроках-естафетах тощо.

Хімія

Бартко Ж. В. Швидкість хімічної реакції. Хімічна рівновага. 11 клас. Профільний рівень [Текст] / Ж. В. Бапртко // Хімія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 1 - 2. - С. 38 - 46.

Публікація із рубрики «Скарбничка уроків». Описується методична розробка лабораторної роботи з хімії в 11 класі. Цілі заняття: закріпити й поглибити знання про вплив різних факторів на швидкість хімічних реакцій; причини й напрямки зміщення хімічної рівноваги; становити дослідним шляхом; вплив концентрації реагентів і температури на швидкість хімічної реакції; зміщення хімічної рівноваги в разі зміни концентрації реагентів. Методи роботи - інформаційно-комунікативний, навчальний тренажер, демонстрація, ілюстрація.. Форми роботи: фроннтальне опитування, робота з комп'ютерною программою «Віртуальна хімічна лабораторія», робота з таблицею.

Карпенко Т. І. «Найрозумніший». Хімічна гра для учнів 11 класу [Текст] / Т. І. Карпенко // Хімія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 1 - 2. - С. 47 - 53.

Стаття присвячена ігровому навчанню. Описується гра, мета якої - систематизувати, закріпити й узагальнити здобуті знання з органічної хімії; розвивати пізнавальний інтерес; виховувати почуття відповідальності за свої слова та дії, почуття прекрасного. У процесі проведення гри використовуються такі методи та методичні прийоми: бесіда-гра, демонстраційний експеримент.

Резниченко В. М. Виховання екологічної культури на уроках хімії [Текст] / В. М. Резниченко // Хімія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 1-2. - С. 4 - 14. - Бібліогр.: 7 назв.

Основна мета екологічної освіти і виховання - формування системи наукових знань, поглядів і переконань, що забезпечують формування відповідального ставлення до оточуючого середовища в усіх видах діяльності людини, виховання в учнів упевненості в необхідності збереження і охорони довкілля, іншими словами - формування екологічної культури. Одним із стратегічних напрямків розвитку сучасної системи освіти в нашій країні є формування екологічної культури особистості, виховання у кожного школяра позитивного ставлення до навколишнього світу. У статті дається характеристика двох типів екологічної культури: антропоцентричний та природоцентричний. Розкривається зміст формування екологічної культури на уроках хімії під час вивчення різних тем (наприклад, теми «Прості речовини. Метали і неметали» та ін.).

Стефанишина Н. П. Використання інтерактивного навчання [Текст] / Н. П. Стефанишин // Хімія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 1-2. - С. 15 - 37.

Нинішні педагогічні інновації пов'язані із застосуванням інтерактивних методів навчання. У статті методику застосування інтерактивних технологій навчання: принципи, підготовку вчителя та учнів. Розкривається питання інтерактивного навчання як шляху активізації пізнавальної діяльності учнів, організації та проведення інтерактивного уроку, методика оцінювання учнів на інтерактивному уроці. Окремо розглядається використання інтерактивних методів на уроках хімії. У «Додатках» подаються конспекти уроків з використанням інтерактивних технологій навчання.

Біологія

Ващенко Л. Про завдання на здатність використовувати знання та уміння з біології у практичній ситуації [Текст] / Лідія Ващенко // Біологія і хімія в рідній шк. - 2018. - № 6. - С. 39 - 44. - Бібліогр.: 8 назв.

У статті узагальнено уявлення вчителів про практико орієнтовані завдання, що дають змогу оцінити уміння школярів використовувати знання з біології у практичній ситуації. Враховуючи мету дослідження, для аналізу завдань було використано два параметри: формування задачі й ситуативна значущість умови. У результаті аналізу виокремлено чотири групи завдань. Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях набуває особливого значення в контексті участі цього року школярів нашої країни у Міжнародному дослідженні якості освіти PISA.

Дерев'янко Ю. Тема уроку: «Рефлекторна природа діяльності нервової системи» [Текст] / Юлія Дерев'янко // Біологія і хімія в рідній шк. - 2018. - № 6. - С. 27 - 31.

Описуються методичні матеріали (конспект уроку) з біології на тему: «Рефлекторна природа діяльності нервової системи». Зміст уроку охоплює такі міжпредметні зв'язки: історія, фізика, математика. Учитель використовує такі ііноваційні методичні прийоми навчання: Створення сприятливого психологічного клімату, «Навіювання», «Інтелект-картки, «Закінчити речення», «Відеоролик», «Фізкультхвилинка-дослід», «Асоціації», «Знай своє місце», «Кроссворд», «Німий малюнок», «Банк знань», «Мікрофон»

Матяш Н. Реалізація наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека і сталий розвиток» у навчанні біології [Текст] / Надія Матяш // Біологія і хімія в рідній шк. - 2018. -№ 6. - С. 8 - 13. - Бібліогр.: 12 назв.

У статті розглянуто можливості реалізації змістової лінії «Екологічна безпека і сталий розвиток». У процесі засвоєння навчальних предметів «Біологія. 6 - 9 класи» і «Біологія і екологія. 19 - 11 класи» (рівень стандарту і профільний рівень) з метою формування в учнів екологічної компетентності. Закцентовано увагу на таких параметрах реалізації лінії, як очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів; предметний зміст наскрізної змістової лінії; навчальні ресурси досягнення очікуваних результатів навчання учнів.

Мільченко С. Дидактичні ігри на уроках біології [Текст] / Світлана Мільченко // Біологія і хімія в рідній шк. - 2018. - № 6. - С. 20 - 26. - Бібліогр.: 17 назв.

У статті наводиться методика проведення авторських дидактичних ігор з біології. Ігри групуються за тикими назвами: «Ігри з використанням комп'ютерних технологій»; «Традиційні ігри».

Сергієнко С. Тема уроку: «Внутрішня будова стебла» [Текст] / Світлана Сергієнко // Біологія і хімія в рідній шк. - 2018. - № 6. - С. 32 - 33.

Описується методична розробка уроку на тему: «Внутрішня будова стебла». Концепція уроку: розглянути внутрішню будову стебла. Звернути увагу на спеціалізацію  різних частин стебла, що виконують різні функції. На прикладі досліду розглянути провідні елементи стебла. Розглянути серцевину як запасливий орган, а камбій - як твірний. Базові поняття і терміни цього уроку: стебло, транспортування речовин, деревина, луб, ситоподібні трубки, судини, камбій.

Підготували бібліографи, Северин О. П., Туркало О. М.

Ключові слова:

Немає коментарів

Схожі статті:

«Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки «Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Опубліковано: Понеділок, 27 січня 2020 27.01. – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту – пам’ятна дата, запроваджена рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року (Резолюція № 60/7). Відзначається щорічно — 27 січня. Саме цього дня 1945 року Радянська Армія визволила в’язнів найбільшого...

Переглядів: 24 Коментарів: 0

Науково-педагогічна бібліотека - освітянам

«Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки «Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Опубліковано: П`ятниця, 24 січня 2020 24.01 – 79 років від дня народження Юрія Володимировича Покальчука (1941-2008). Український письменник, перекладач, науковець, кандидат філологічних наук, голова міжнародного відділу Спілки письменників України. Народився 24 січня 1941 в Кременці (Тернопільська область, Україна, тоді УРСР, СРСР)...

Переглядів: 137 Коментарів: 0

Науково-педагогічна бібліотека - освітянам
Актуально
Спеціальні новини

 

Для сімей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні влаштують благодійне дійство «Україна – це ми!»

24 серпня, з нагоди Дня незалежності України, в Музеї народної архітектури та побуту відбудеться масштабна акція, що організовують спільно Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури за...


Актуально
Спеціальні новини


Ми у Facebook
Ми у Facebook