Період публікації:

від

до

Категорія:

«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 12 березня 2018 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури (5-11 берез. 2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у школі»

Українська мова та література

Богосвятська, Анна-Марія. Таємний янгол [Текст] : урок у 8 класі за старосвітською баладою Івана Малковича «Із янголом на плечі» / А.-М. Богосвятська // Дивослово. - 2018. - № 2. - С. 5-8.

У пропонованій статті вміщено розробку уроку, що складається з кількох етапів роботи над програмовим твором. Йдеться про ґрунтовну випереджувальну роботу (проект «Таємний янгол»), про етап уведення в тему і налаштування на сприйняття твору, про докладний аналіз поезії, а також про узагальнення і підсумки роботи. Вказаний методичний підхід дає можливість комплексно втілити компетентнісний потенціал аналізованого тексту і сприяє формуванню духовно-морального світогляду школярів.

Ковтуненко, Людмила. Уроки за творчістю Лесі Українки [Текст] / Л. Ковтуненко // Дивослово. - 2018. - № 2. - С. 29-36.

Матеріал охоплює 4-годинний навчально-змістовий блок, присвячений життю і творчості Лесі Українки. Перший навчальний захід актуалізує біографічні відомості, що пов’язано з виконанням випереджувальних завдань. 2-й урок розкриває ліричну панораму видатної поетеси. Третій і четвертий навчальні заходи акцентують на вивченні драми-феєрії «Лісова пісня». Методична палітра циклу уроків: учнівське повідомлення, інтерактивні вправи, слово вчителя, бесіда, робота у групах тощо.

Нестеренко, Світлана. Метод проектів як оптимальний важіль впливу на актуалізацію етнокультурної компетентності й громадянське виховання учнів під час вивчення творчості Тараса Шевченка у 9 класі [Текст] / С. Нестеренко // Українська мова і  література в школах України. - 2018. - N 2. - С. 38-43. - Бібліогр.: 16 назв.

 У статті проаналізовано особливості методу інформаційно-дослідницького проекту, а також аспекти його застосування під час вивчення творчості Тараса Григоровича Шевченка з метою актуалізації етнокультурної компетентності й громадянського виховання учнів 9-х класів. У науковій розвідці підкреслюється, що вказаний методичний елемент (метод проектів) орієнтований на акумулювання школярами знань і вмінь, накопичених під час аналізу літературного матеріалу, у порівнянні з «реальною життєвою практикою». Автор статті ділиться власним педагогічним досвідом, презентуючи теми 14-ти навчальних заходів (уроків) із загального циклу під назвою «Актуалізація етнокультурної компетентності читачів і громадянська свідомість Кобзаря через сторінки його життя та призму художніх текстів».

Шаруділова, Лідія. Узагальнення й систематизація знань з теми "Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія" [Текст] : українська мова: 5 клас / Л. Шаруділова // Українська мова і  література в школах України. - 2018. - N 2. - С. 51-53. - Бібліогр.: 5 назв.

У статті презентується план-конспект навчального заходу (урок узагальнення вивченого матеріалу) з української мови у 5-му класі. За видовими ознаками це урок-гра «Козацькі забави». Протягом уроку пропонується використання таких методів і прийомів як творче завдання «Я - редактор», випереджувальне завдання, евристична бесіда, робота в парах, вікторина, метод «Мікрофон» та ін. Міжпредметні зв’язки навчального заходу: образотворче мистецтво, українська література, історія України.

Іноземні мови

Буренко Валентина. Основні аспекти формування ключових компетентностей учнів на уроках іноземної мови [Текст] / В. Буренко // Іноземні мови в шк.. України: наук.-метод. журн. - 2018. - № 1. - С. 2 - 12.

Компетентнісно орієнтоване навчання іншомовного спілкування проявляється насамперед у процесі комунікативної діяльності, коли школярі не тільки отримують не тільки певні прагматично спрямовані знання, але й виконують систему навчальних дій, що забезпечують оволодіння цими знаннями в практичній діяльності. У статті акцентується, що лише за умови, коли кожен учень умотивовано братиме участь у виконанні навчально-комунікативних дій, усвідомить їх функціональне призначення в комплексі з іншими діями, дасть йому змогу набути досвіду комунікації в усній та письмовій формах. Розглядаються ефективні форми роботи та дотримання відповідних умов під час проведення уроків з іноземних мов , використання яких сприятиме розвитку ключових компетентностей.

Дубук Л. М. Застосування дидактичного матеріалу як засобу активізації мовленнєвої компетенції [Текст] / Л. М, Дубук // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2018. - № 4 - 5. - С. 13 - 16. - Бібліогр. в кінці ст.

У статті автор представляє власну педагогічну систему з теми «Застосування дидактичного матеріалу як засобу активізації мовленнєвої компетенції на уроках англійської мови», а також практично ілюструє методи і прийоми, які розкривають технологію даної педагогічної системи. Матеріал презентується як майстер-клас.

Крячко Т. М. Можливості комп’ютерної презентації для вивчення лексики [Текст] / Т. М. Крячко // Англ.. мова а літ.: наук.-метод. журн. - 2018. - № 4 - 5. - С. 17 - 19.

Формування лексичних навичок у школярів постійно в полі зору вчителя. Його завдання полягає в том, щоб досягти повного засвоєння школярами програми лексичного мінімуму, закріпити в їх пам’яті словниковий запас. У статті описується досвід використання комп’ютерної презентації з ілюстративним матеріалом , що значно підвищує ефективність засвоєння лексичних одиниць, а також роль комп’ютерної презентації в удосконаленні навичок читання школярів.

Купавцова А. М. Реалізація компетентнісного підходу на уроках англійської мови [Текст] / А. М. Купавцова // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. - 2018. - № 6. - С. 4 - 15. - Бібліогрю: 16 назв.

У статті описуються методи та форми навчання, що допомагають реалізувати компетентнісний підхід: 1. Реальні, життєві, природні ситуації (учні повинні вміти розв’язувати реальні комунікативні завдання: подякувати за урок, запропонувати допомогу, уточнити домашнє завдання). 2. Рольові ігри (на молодшому етапі, для середньої та старшої школи). 3. Групова робота (методи «Акваріум», «Карусель», «Дерево рішень», «Синтез думок» тощо). 4. Проектна методика. Розглядається також реалізація компетентнісного підходу в навчанні англійської мови через інноваційні технології (методи технології розвитку критичного мислення, евристичний метод).

Томусяк Жанна. Манівці - на допомогу вчителям французької мови [Текст]: фразеологізми у франц. мові / Ж. Томусяк // Інозем. мови в шк.. України: наук.-метод. журн. - 2018. - № 1. - С. 40 - 45.

У статті подаються фразеологічний матеріал французької мови, що характеризують усі сторони життя людини: зовнішність, духовні якості, вчинки, звички, суспільну мораль, явища природи, емоції тощо. Вивчення фразеологізмів надає можливість краще пізнати французьку мову через виразні засоби мови повсякденного життя французів. Авторка пропонує використовувати ці перлини національної мудрості і гумору на уроках, вивчаючи ту чи іншу тему.

Предмети художньо-естетичного циклу

Кураксіна О. І. Як «рухається» музика? [Текст]: («Муз. мистецтво»: 5-й кл.) / О. І. Кураксіна // Мистецтво в шк.: музика, образотворче мистецтво, худож. культура: наук.-метод. журн. - 2018. - № 2. - С. 20 - 23.

Описується методична розробка уроку музичного мистецтва у 5 класі. Матеріали уроку поглиблять уявлення учнів про засоби музичної виразності, дають визначення понять «темп», «ритм», «рондо», ознайомлюють з творчістю В. А. Моцарта, розвивають емоційно-чуттєву та інтелектуальну сферу учнів. уміння розрізняти  на слух музичні темпи, штрихи  та визначати  їх у музичних творах, вокально-хорові навички, музичну пам’ять, слух, творчі здібності, уміння виконувати рухи під музику, вільно висловлювати власну думку. За типом уроку - це урок заглиблення в тему з елементами інтеграції.

Панасюк Л. О. Світові шедеври архітектури. Підсумковий урок із теми «Архітектура» [Текст]: («Образотворче мистецтво»: 7 -й кл.) / Л. О. Панасюк // Мистецтво в шк.: музика, образотворче мистецтво, худож. культура: наук.-метод. журн. - 2018. - № 2. - С. 10 - 14. - Бібліогр.: 6 назв.

Описана в цій публікації розробка уроку образотворчого мистецтва має таку мету й завдання: узагальнити й систематизувати знання, уміння та навички учнів із теми «Архітектура»; розвивати вміння узагальнювати матеріал, робити висновки; розвивати логічне мислення; прищеплювати ціннісне ставлення до культурних надбань людства, інтерес до образотворчого мистецтва, архітектури. За типом уроку - це урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок (урок-гра).

Шпилевська О. І. Міський пейзаж [Текст]: («Образотворче мистецтв»: 6-й кл.) / О. І. Шпилевська // Мистецтво в шк.: музика, образотворче мистецтво, худож. культура. - 2018. - № 2. - С. 6 - 8.

У статті описується конспект уроку образотворчого мистецтва у 6 класі. Тема уроку: «Міський пейзаж. Архітектурний, парковий та індустріальний пейзажі. Стафаж. Послідовність побудови зображення в лінійній перспективі. Створення міського пейзажу в техніці гризайль». Тип уроку: комбінований урок. Вид: тематичне малювання. ВНВ процесі уроку засвоюються такі терміни: стафаж; гризайль; перспектива. Техніка виконання: акварель.

Основи здоров’я

Брехунець О. О. Розвиток емоційного інтелекту дітей [Текст]: майстер-клас для педагогів / О. О. Брехунець, Л. В. Кривко // Основи здоров’я. - 2018. - № 2. - С. 28-30.

Автори запрошують взяти участь у педагогічній майстерні «Розвиток емоційного інтелекту дітей як умова становлення здорової та соціально активної особистості». Ця тема вибрана не випадково, адже формування екологічної грамотності і здорового життя - одна із ключових компетентностей Нової української школи. Для роботи педагоги об’єднуються в 4 групи, кожна з яких отримує завдання для вироблення рекомендацій зі втілення етапів «я відчуваю, я хочу, я можу, я знаю» на уроках. Автори пропонують визначити форми і методи роботи з дітьми, які сприяють розвитку емоційного інтелекту. При цьому використовують ситуацію пізнавальної новизни, пізнавальних ігор, театралізацію. Колективної співтворчості навчають дітей під час роботи в групах.

Маринкевич В. О. Про здоров’я знаємо все [Текст]: гра для учнів 7 класу / В. О. Маринкевич // Основи здоров’я. - 2018. - № 2. - С. 33-35.

Мета запропонованої гри - формувати позитивне ставлення учнів до здорового способу життя; проводити профілактику шкідливих звичок; розвивати пізнавальну активність; виховувати відповідальність за своє здоров’я. Гра проходить у трьох відбірних турах. У відбірному турі участь беруть усі охочі. Відповідь на питання відбірного туру учасники пишуть на аркушах паперу і після цього піднімають червону сигнальну картку. Хто підніме картку швидше, той стає учасником. За відповідь на перші 5 питань учасник може одержати один приз; за відповідь на 10 питань - другий; за відповідь на 15 питань - стає володарем головного призу.

Топчій І. В. Використання технології BYOD під час вивчення предмета «Основи здоров’я» [Текст] / І. В. Топчій  // Основи здоров’я. - 2018. - № 2. - С. 11-22.

Технологія BYOD разом з QR-кодом відкривають широкі можливості для використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні. Під час використання технології BYOD та QR-кодів, стверджує автор, його учні показали високі показники успішності, бо весь навчальний матеріал засвоювали безпосередньо на уроці. робота учнів у такому форматі навчальної діяльності різноманітить освітній процес і робить його цікавим, а здобутий досвід під час уроків із використанням QR-кодів принесе свої плоди і в майбутньому, адже розвиває ряд компетенцій.

Матеріали підготували Ковпак В.О., Северин О. П., Туркало О. М. 

Ключові слова:

Немає коментарів

Схожі статті:

Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Опубліковано: Середа, 20 березня 2019 20.03. –380 років від дня народження Івана Степановича Мазепи-Калединського (1639-1709). Український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній (1687–1704) і всій Наддніпрянській Україні (1704–1709). Князь Священної Римської імперії...

Переглядів: 148 Коментарів: 0

Науково-педагогічна бібліотека - освітянам

Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Опубліковано: Понеділок, 18 березня 2019 18.03. – 119 років від дня народження Василя Чапленка (1900-1990). Український письменник, драматург, літературо - і мовознавець, критик, редактор, дійсний член УВАН та НТШ. Народився у селі Миколаївка (сучасний Новомосковський район на Дніпропетровщині). Закінчив школу, потім Павлоградську вчительську...

Переглядів: 23 Коментарів: 0

Науково-педагогічна бібліотека - освітянам
Анонси
Календар подій
Актуально
Спеціальні новини

 

Для сімей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні влаштують благодійне дійство «Україна – це ми!»

24 серпня, з нагоди Дня незалежності України, в Музеї народної архітектури та побуту відбудеться масштабна акція, що організовують спільно Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури за...


Актуально
Спеціальні новини


Ми у Facebook
Ми у Facebook