Період публікації:

від

до

Категорія:

«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 20 січня 2020 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація навчальної літератури 13-20 січня 2020 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у загальноосвітній школі»

                   Зарубіжна література

Грішко, Наталя. Сучасне моделювання уроків зарубіжної літератури засобами інноваційних технологій [Текст]: / Н. Грішко // Зарубіжна літ. - 2019. - № 12 (808). - С. 4-20. - Бібліогр.: 23 назви.

Вміщено ґрунтовну наукову розвідку про можливості за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) змоделювати сучасний урок зарубіжної літератури. У статті охарактеризовано об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження, розкрито науково-теоретичну основу проблеми, висвітлено сучасні методи, прийоми й засоби розвитку творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури із застосуванням ІКТ, розглянуто особливості використання хмарних технологій на шкільних заняттях, тестових програмних засобів, мультимедійних презентацій для навчальних потреб на уроках зарубіжної літератури.

Яременко, Наталія. Інтегрований підхід до вивчення зарубіжної літератури [Текст]: / Н. Яременко, О. Ткаченко, Л. Поліщук // Зарубіжна літ. - 2019. - № 12 (808). - С. 21-35. - Бібліогр.: 20 назв.

Представлені конспекти уроків зарубіжної літератури демонструють механізми поєднання матеріалу шкільної програми зарубіжної літератури з іншими дисциплінами - історією, біологією, української літературою. При підготовці розробок враховано вікові та психологічні особливості учнів 9-11 класів. Подано уроки на такі теми: «Вища нервова діяльність (на прикладі оповідання Джека Лондона «Любов до життя»)» (9-й клас); «Протистояння добра і зла в житті та душах героїв за новелами «Я (Романтика)» М. Хвильового й «Лист» І. Бабеля» (11-й клас); «Про що попереджав Томас Манн у новелі «Маріо і чарівник» (11 клас).

Інтегровані контрольні роботи. Українська мова, зарубіжна література, історія України, математика. 5-й клас [Текст]: // Зарубіжна літ. - 2019. - № 12 (808). - С. 36-73. - Бібліогр.: 47 назв.

Представлено розробки контрольних робіт, укладених на підставі інтегрованого матеріалу з української мови, зарубіжної літератури, історії України, математики відповідно до програм для учнів 5-го класу, розроблених згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Подані форми завдань на основі інтегрованого навчального матеріалу відповідають цільовим засадам компетентнісної освіти. У презентованих матеріалах актуалізовано критерії формувального й підсумкового оцінювання та самооцінювання (інтегроване оцінювання). Усього вміщено завдання й відповіді до 8-ми (восьми) контрольних робіт із двома варіантами у кожній. 

Фізика

Карамалак Наталя Надшвидкі молекули [Текст] / Н. Карамалак // Фізика. - 2019. - № 12. - С. 7-12.

Дидактичною метою наведеного у статті уроку є поглибити й конкретизувати уявлення учнів про молекулярно-кінетичне вчення про будову речовини, розглянути дослідне обгрунтування молекулярно-кінетичної теорії; розкрити значення молекулярних явищ і показати їх практичне застосування; сприяти розумінню основних понять; ознайомити з величинами, що характеризують молекули, методами їх вимірювання. У процесі уроку учитель розповідає про розділ молекулярної фізики, розглядає схему твердження молекулярно-кінетичноїх теорії, явище броунівського руху.

Луньо Микола  Їстивні вправи [Текст]: узагальнювальний урок із фізики / М. Луньо // Фізика. - 2019. - № 12. - С. 36-41.

На представленному уроці учні зможуть не лише спробувати відтворити знання про молекулярну фізику, а ще і відчути її аромат та спробувати на смак. Фізика вражає розум, відкриваючи таємниці будови навколишнього світу. Молекулярна кухня перегукується з фізичною наукою не лише за використанням її методів . Її ідея полягає в тому, щоб не тільки нагодувати гостей, а й здивувати їх. Під час перебігу уроку учні розв’язують задачі, відповідають на запитання для команди «Кмітливі кухарі»; виконують вправу «Пропущені слова» та досліджують явище дифузії, виконуючи дослід «Розпилювання парфумів».

Стадник Олена Екологія з молекул [Текст]: задачі для 10-го класу / О. Стадник // Фізика. - 2019. - № 12. - С. 52-58.

У реалізації шкільної екологічної освіти поряд із іншими дисциплінами велике значення має курс фізики, оскільки саме фізика як наука про природу дає учням уявлення про цілісність природи, взаємозв’язок і ваємозумовленість процесів, що відбуваються в ній, причинно-наслідкові зв’язки природних явищ, джерела «фізичного» забруднення навколишнього середовища; формує наукову картину світу і розуміння необхідності взаємодії суспільства і природи для збереження між ними рівноваги і запобігання негативним наслідкам науково-технічного прогресу; дає можливість розглянути способи подолання конкретних екологічних кризових ситуацій, показати важливість у цьому сенсі науки і техніки. На представленому уроці учні розв’язують вправи і задачі екологічного змісту, відповідають на запитання, пов’язані з броунівським рухом, слухають розповідь учителя про процес «малого дихання резервуара».

Іноземні мови

Вахненко Олена, Капітанчук Тамара. Інтенсифікація процесу навчання англійської мови в старших класах середньої школи шляхом упровадження педагогічної технології «Flipped classroom» [Текст] / О. Вахненко, Т. Капітанчук // Іноземні мови в шк. України. - 2019. - № 6. - С. 2 - 7. Бібліогр.: 17 назв.

У статті обґрунтовується актуальність модернізації процесу навчання англійської мови в контексті  освітніх стандартів Нової української школи. Розглядаються проблеми практичної реалізації комунікативно-діяльнісної парадигми та представлена методика застосування педагогічної технології «Flipped classroom», орієнтованої на інтенсифікацію процесу формування комунікативної компетентності в учнів старшої школи.

Голота Олена. Reading for fun [Текст] / О. Голота // Іноземні мови в шк. України. - 2019. - № 6. - С. 29 - 38.

Пропонований матеріал складено з урахуванням програми з англійської мови для початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріал містить правила читання та комплекс тренувальних вправ для розвитку та активізації техніки читання учнів на початковому етапі вивчення англійської мови для учнів 2-4 класів. Може бути використаний учителем для повторення та закріплення правил читання в середній школі.

Діческул В., Калько В. A communicative constructivist approach to intercultural communication (English language as a means of cross-cultural communication) [Текст] / В. Діческул, В. Калько // // Іноземні мови в шк. України. - 2019. - № 6. - С. 11 - 13.

Комунікативно-конструктивістський підхід до між культурної комунікації (англійська мова як засіб між культурної комунікації). Стаття присвячена актуальній темі з наукової точки зору. Аналізуючи загальний підхід до даної проблеми в сучасній лінгвістиці, ми пропонуємо не тільки вдосконалене уявлення про комутативну культуру, а також складний доступ до проблеми міжкультурного спілкування, що дає змогу нам переглянути саме це поняття.

Семенченко Тетяна, Власова Наталія. Cool English. Програма за напрямом STEAM для використання в мовному таборі [Текст] / Т. Семенченко, Н. Власова // Іноземні мови в шк. України. - 2019. - № 6. - С. 7 - 10.

Мовні табори покликані  заохочувати школярів практично застосовувати знання з мов, отриманих протягом  навчального року. Основна мета програми «Cool English» - оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування. Досягнення її передбачає засвоєння норм сучасної англійської мови, оволодіння знаннями  про особливості спілкування в різноманітних сферах життєдіяльності (за STEAM), формування вмінь і навичок добирати ресурси відповідно до ситуації мовлення, формування навичок комунікативно  виправданого  використання засобів мови з дотриманям норм спілкування.

Предмети художньо-естетичного циклу

Бурилкіна Людмила. Мистецтво в нашому житті [Текст]: тестові завдання для уч. 7-го кл. / Л. Бурилкіна // Шкільний світ. - 2019. - № 24(824). - Вкладка «Образотворче мистецтво». - № 12(138). - С. 1 - 12.

Запропоновані завдання для перевірки опанованого художнього матеріалу складаються з добірки тестів закритого та відкритого типів, зміст яких створено за підручником «Образотворче мистецтво» (автори Папіш Л. В., Шутка М. М.).

Дзюбак Н. В., Торкуєва Т. В. Календарно-обрядові пісні зимового циклу. «Січень крокує - свята дарує» («Українська мова» + «Музичне мистецтво» [Текст]: 6-й кл. / Н. В. Дзюбак, Т. В. Торкуєва // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня культура. - 2019. - № 12. - 4-10.

Матеріали описаного уроку мають на меті ознайомити учнів із піснями зимового циклу, обрядами першого місяця року, закріпити уявлення про зв’язок обрядових пісень із життям і побутом людини, зосередити увагу учнів на обрядах колядування та щедрування.. Тип уроку: інтегрований, дослідницько-творчий урок. Форма: урок-творча майстерня.

Решова В. І. Зимові календарно-обрядові свята в Україні [Текст]: (вих. проект уч. 4-х кл.) / І. В. Решова // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня культура. - 2019. - № 12. -С. 13-18.

Мета цього виховного проекту: поглибити знання учнів про традиції святкування в Україні Різдва Христового, Нового року, Водохреща; розвивати творче  мислення, розвивати навички  виразного читання віршів, вокального співу в ансамблі; прищеплювати любов до українських народних традицій; формувати ціннісне ставлення до народної творчості й пісні. Формування компетентностей: спілкування українською мовою, загальнокультурної грамотності, критичного мислення. Тип проекту: короткотривалий; за характером діяльності - творчо-пошуковий, за предметно-змістовою галуззю - між предметний; за характером координації - безпосередній; за характером контактів - серед учнів класу; за кількістю учасників - колективний. Форма презентації виховного проекту: свято.

тепанова Н. С. Етюди як творча складова навчального процесу художньо-естетичного напряму у школі повного дня [Текст] / Н. С. Степанова // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня культура. - 2019. - № 12. - 10-12.

Матеріали пропонованої публікації мають на меті: ознайомлення учнів художньо-естетичного напряму з поняттям «етюд»; формування комунікативних навичок учнів театрального та музичного профілів, уміння  відчувати партнера; розвиток емпатії, творчої уяви, технічних навичок (у музиці), уміння працювати разом; розвиток пізнавального інтересу до суміжних видів мистецтва; створення відповідної емоційної атмосфери у спільній творчості; розкриття природних здібностей творчої особистості засобами театрального й музичного мистецтва.

Матеріали підготовлено відділом науково-бібліографічної та інформаційної роботи

 

Ключові слова:

Немає коментарів

Схожі статті:

«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки «Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Опубліковано: П`ятниця, 21 лютого 2020 Учителеві-предметнику тижнева оглядова інформація навчально-методичної літератури (10 - 16 лютого 2020 р.) «З питань методики викладання навчальних предметів у загальноосвітній школі»                    Зарубіжна література Говорунець З. В. О. Уайльд "Хлопчик-Зірка" [Текст] : 5-й клас / З....

Переглядів: 15 Коментарів: 0

Науково-педагогічна бібліотека - освітянам

«Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки «Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Опубліковано: П`ятниця, 21 лютого 2020 21.02 –  Міжнародний день рідної мови.  Наше спілкування між собою зрозумілою нам мовою в переважній більшості випадків має для нас величезне значення. Мова та її нарічча стають не просто засобом комунікації, але й відкривають для нас дуже широкі можливості. Людина так звикає до рідної мови, що вона...

Переглядів: 22 Коментарів: 0

Науково-педагогічна бібліотека - освітянам
Актуально
Спеціальні новини

 

Для сімей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні влаштують благодійне дійство «Україна – це ми!»

24 серпня, з нагоди Дня незалежності України, в Музеї народної архітектури та побуту відбудеться масштабна акція, що організовують спільно Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури за...


Актуально
Спеціальні новини
Ми у Facebook
Ми у Facebook